Sisukord

1. ÜLEVAADE TARTU ÜLIKOOLIST

Eesti vanima ja suurima ning kiiresti areneva rahvusvahelise rahvusülikooli üliõpilasena saad  sellest rubriigist lugeda, milline on ülikooli struktuur, kuidas osalevad ülikooli juhtimises üliõpilased ja millega saab sind igapäevases õppetöös aidata üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu üliõpilasesindus (TÜÜE). 

In English

2. ÕPPEKAVAD

Õpingute aluseks on õppekava, mida tuleb ülikooli astudes täitma hakata. Õppekava määrab õpingute mahu ja pikkuse aastates. Siit rubriigist leiad teavet õppeastmete, õppekava ülesehituse, õppeainete ja ainekavade ning õpiväljundite kohta. Peale selle on toodud selgitused edasiõppimise võimaluste kohta. 

In English

3. ÕPPIJAD JA ÕPPEKOHAD

Õppimine ülikoolis võib toimuda mitmel moel. Näiteks aine- või kursusesüsteemis, täis- või osakoormusega, päeva- või sessioonõppes, üliõpilasena või eksternina. Ülikoolis õppimise viisid võimaldavad õppekava ja -vormi vahetada ning katkenud õpinguid jätkata. Sellest rubriigist saad lugeda õppesüsteemide ja -vormide, õppekoormuse, õppetasu maksmise ja vabade õppekohtade täitmise kohta. 

In English

4. ÕPPETÖÖ

Selleks, et õppimine kulgeks edukalt, tuleb järgida kindlaid reegleid ja pidada kinni tähtaegadest. Kõige olulisem üliõpilasi puudutav õppetööga seotud õigusakt on  õppekorralduseeskiri. Sellest rubriigist leiad teavet ainetele registreerumise, moodulite valimise, eksamikorralduse, eksmatrikuleerimise, katkenud õpingute jätkamise ja otsuste vaidlustamise kohta. Samuti saad teada mis on ÕIS ja VÕTA.  

In English

5. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Üliõpilasel on peale õppekava täitmise hulk teisigi õigusi ja kohustusi. Sellest rubriigist saad lugeda õppetoetuste ja stipendiumite taotlemise kohta, sellest, kuidas minna vahetusüliõpilaseks teise kõrgkooli, mis on akadeemiline puhkus, õpingute pikendamine ja õppepuhkus. Peale selle leiab käsitlemist kaitseväekohustuse teema ja selgitame kuidas käib suhtlus ülikooli ja üliõpilase vahel. 

In English

6. NÕUSTAMINE

Nõustamisele on oodatud kõikide õppeastmete õppijad, sh Pärnu ja Narva kolledži ning Viljandi kultuuriakadeemia tudengid. Nõustamisteenused on üliõpilastele tasuta. Siit rubriigist saad teada, kellega võtta ühendust, kui vajad tuge õppekorralduse, karjääri kavandamise või isikliku elu küsimustes, kuidas saavad sind aidata kaasüliõpilastest tuutorid ning millised võimalused on osaleda praktilistel õppimist toetavatel seminaridel. 

7. TASUB TEADA

Sellest rubriigist leiad praktilist infot ülikooli arvutivõrgu kasutajaks saamise, e-õppe, listide, üliõpilaspileti, raamatukogu- ja õppelaenu kohta ning põgusa ülevaate vabaaja veetmise võimalustest. 

In English